Privatumo politika - Horizon
Svetainėje naudojami slapukai. Rasti daugiau informacijos apie slapukus ir susipažinti su privatumo politika galite čia.

Vizualizacijos ir brėžiniai yra pažintinio pobūdžio ir gali būti keičiami.
Sutinku
Pažymėtų butų nėra
Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

Rūpinamės Jūsų informacijos apsauga, todėl vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTĮ) nuostatomis bei kitų su asmens duomenų apsauga susijusių įstatymų reikalavimais parengė ir pateikia Jums šią privatumo politiką, kurioje apibrėžiama, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis savo Bendrovėje.

Privatumo politika numato pagrindines Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas

  1. Jums lankantis mūsų vystomų nekilnojamojo turto projektų internetinėse svetainėse;
  2. Jums lankantis mūsų vystomų nekilnojamojo turto projektų socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Instagram, LinkedIn);
  3. Jums siunčiant paklausimus, skirtus mums (elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje tam skirtoje paklausimo formoje);
  4. Jums pateikiant savo informaciją mūsų atstovams kitais būdais (susitikimų, renginių metu ir kt.).

1.           PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1.       Privatumo politika – šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje www.sileo.lt.

1.2.       Internetinė svetainė – šioje privatumo politikoje suprantama, kaip www.recus.lt.

1.3.       Duomenų valdytojas –  UAB „Recus“ juridinio asmens kodas 303271807, buveinės adresas Tuskulėnų g. 33C-41, Vilnius, el. paštas: info@recus.lt, tel.: +370 611 54409.

1.4.       Klientas (Duomenų subjektas) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko.

1.5.       Asmens duomenys – reiškia bet kurį su asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir / ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

1.6.       Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.7.       Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.

1.8.       Tretieji asmenys – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

1.9.       Slapukai (ang. cookies) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1.10.    Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ADTĮ ir BDAR.

2.           BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.       Šia Privatumo politika Duomenų valdytojas siekia užtikrinti, kad Duomenų subjekto Asmens duomenys būdų tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje Privatumo Politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

2.2.       Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

2.2.1.  siekiant Klientams pateikti aktualią informaciją apie Duomenų valdytojo vykdomą projektą, kai Klientas išreiškia tokį poreikį užpildydamas užklausią arba susisiekdamas kitais būdais su Duomenų valdytoju;

2.2.2.  siekiant užtikrinti patogų ir sklandų Interneto svetainės naudojimą;

2.2.3.  Duomenų valdytojas taikydamas organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą Asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo Asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

2.3.       Duomenys valdytojas patvirtina, jog įgyvendinant šią Privatumo politiką griežtai laikomasis šių Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:

2.3.1.  Duomenų subjekto Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais teisės aktais, ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

2.3.2.  renkant ir tvarkant Duomenų subjekto Asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš Duomenų subjekto pateikti tų Asmens duomenų, kurie nėra reikalingi. Nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai Asmens duomenys;

2.3.3.  Duomenų subjekto Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

2.3.4.  Duomenų subjekto Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl Asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs Asmens duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas.

2.4.       Duomenų subjekto Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu interneto svetainėje – www.horizon.lt.

2.5.       Duomenų valdytojas renka, naudoja ir saugo Kliento Asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

2.5.1.  Kliento duotas sutikimas;

2.5.2.  Sutarties su Klientu vykdymas;

2.5.3.  Teisės aktų reikalavimų vykdymas;

2.5.4.  Duomenų valdytojo teisėtiems interesas užtikrinti bei tinkamai paslaugų kokybę užtikrinti.

3.           KOKIĄ INFORMACIJĄ (ASMENS DUOMENIS) DUOMENŲ VALDYTOJAS RENKA, NAUDOJA IR SAUGO

3.1.       Kai Klientas naudojasi Internetine svetaine:

3.1.1.  Interneto protokolo adresas (IP);

3.1.2.  informacija apie įrenginį;

3.1.3.  prisijungimo informacija;

3.1.4.  interneto svetainės naršymo ypatumai.

3.2.       Kai Klientas siunčia paklausimą Duomenų valdytojui:

3.2.1.  vardas ir pavardė;

3.2.2.  el. pašto adresas;

3.2.3.  telefono numeris;

3.2.4.  paklausimo tema;

3.2.5.  paklausimo data;

3.2.6.  paklausimo turinys;

3.2.7.  prie paklausimo pridėti failai;

3.2.8.  atsakymas į Kliento paklausimą;

3.2.9.  Kita informacija, kurią pateikė pats Klientas.

3.3.       Pateikus paklausimą, Duomenų valdytojas gali prašyti Kliento pateikti papildomą informaciją, tam kad galėtų tinkamai atsakyti į Kliento pateiktą klausimą.

3.4.       Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialinėmis žiniasklaidomis priemonėmis – „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Duomenų valdytojas rekomenduoja susipažinti su trečiųjų šalių privatumo politika ir kilus klausimams tiesiogiai susisiekti su paslaugų tiekėjais.

4.           SLAPUKŲ NAUDOJIMO TVARKA

4.1.       Interneto svetainėje Slapukai naudojami:

4.1.1.  statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą;

4.1.2.  siekiant užtikrinti tinkamą Interneto svetainės funkcionalumą;

4.1.3.  siekiant palengvinti Kliento naršymą Interneto svetainėje, t. y. naudojant Slapukus Interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Kliento veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, IP adresą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), to pasekoje Klientui nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis Interneto svetainėje.

4.2.      Interneto svetainėje naudojami šios rūšies Slapukai:

4.2.1.  Vartotojo sesijos slapukai – sukuriami vartotojui pradėjus naršymo sesiją tinklapyje ar naršyklėje. Ištrinami uždarius naršyklę;

4.2.2.  Ilgalaikiai slapukai – slapukai išsaugomi vartotojo naudojamame įrenginyje. Uždarius naršyklę ar svetainę slapukai nėra ištrinami. Šie slapukai galioja skirtingą laiką, priklausomai nuo pačio slapuko;

4.2.3.  Pirminiai slapukai – slapukai, kuriuos naudoja ar sukuria vartotojo aplankyta svetainė. Šie slapukai naudojami tam, kad būtų prisitaikoma prie svetainės lankytojo poreikių;

4.2.4.  Trečiųjų šalių slapukai – vartotojo aplankytoje svetainėje talpinami kitų svetainių slapukai. Šio tipo slapukai dažniausiai yra naudojami duomenų analizės tikslais. Facebook ir Google yra dažniausiai sutinkami trečiųjų šalių slapukų domenai.

4.3.       Svetainės lankytojas (Klientas) gali ištrinti Slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau Slapukų blokavimas gali nutraukti vartotojo prieigą prie tam tikrų svetainės funkcijų ir jų veikimo, ko pasekoje naršymas gali tapti neefektyvus arba neįmanomas.

5.           KAM DUOMENŲ VALDYTOJAS PERDUODA KLIENTO ASMENS DUOMENIS

5.1.       Teikdami paslaugas, Duomenų valdytojas naudojasi tam tikrų trečiųjų asmenų paslaugomis, todėl Kliento Asmens duomenys tam tikrais atvejais gali būti teikiami:

5.1.1.  įmonėms, kurios teikia paslaugas Duomenų valdytojui, įskaitant bet neapsiribojant IT įmonėms, notarų biurams, buhalterinių paslaugų teikėjams, advokatams ir kitiems patarėjams, administravimo paslaugų teikėjams;

5.1.2.  su Duomenų valdytoju susijusiems juridiniams asmenims.

5.2.       Tretiesiems asmenims Kliento Asmens duomenys teikiami tik ta apimtimi, kiek tai būtina užtikrinti tinkamą tokių trečiųjų asmenų paslaugų suteikimą Duomenų valdytojui.

6.           KLIENTO ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

6.1.       Kliento Asmens duomenys saugomi tik tiek, kiek reikia šioje Privatumo politikoje numatytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, bet ne ilgiau, kaip 3 metus nuo jų pateikimo.

7.           KLIENTO TEISĖS

7.1.       Klientas turi šias teises:

7.1.1.  pateikti prašymą susipažinti su Duomenų valdytojo turimą informaciją apie Klientą (BDAR 15 str.);

7.1.2.  pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Klientą (BDAR 16 str.);

7.1.3.  pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Klientą (BDAR 17 str.);

7.1.4.  pateikti prašymą apriboti prieigą prie Duomenų valdytojo apie Klientą turimos informacijos arba ją ištrinti (BDAR 18 str.);

7.1.5.  pateikti prašymą išeksportuoti Kliento Asmens duomenis arba perkelti juos į kitam duomenų valdytojui (BDAR 20 str.);

7.1.6.  pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt).

7.2.       Duomenų valdytojas gali nesudaryti Klientui sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Kliento ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

8.           ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS

8.1.       Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines Asmens duomenų apsaugos priemones:

8.1.1.  Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir / ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas;

8.1.2.  prieigas prie Duomenų subjekto Asmens duomenų suteikia tik tiems darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijoms atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis Asmens duomenų tvarkymo apimtyje.

8.1.3.  Duomenų valdytojo paskirti Duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.

8.1.4.  Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

8.1.5.  užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene.

9.           BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.       Duomenų valdytojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką, informuojant apie pakeitimus skelbiant pakeistą Privatumo politiką savo ar vystomo projekto internetinėje svetainėje.

9.2.       Šiai Privatumo politikai taikomi Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos priimti teisės aktai, direktyvos bei reglamentai.

9.3.       Ši Privatumo politika įsigaliojo 2018 m. rugpjūčio 8 d. ir yra viešai skelbiama Interneto svetainėje. Privatumo politikos atnaujinta 2021 m. kovo 04 d.

9.4.       Visais klausimais susijusias su šia privatumo politika Klientai gali kreiptis šiais kontaktais: el. paštu info@recus.lt ; +370 611 54409; arba atvykti tiesiogiai pas Duomenų valdytoją adresu: Tuskulėnų g. 33C, Vilnius.

 

Klauskite visko. Atsakysime